Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

19.06.2024 13:55:22

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem


Časy živých přednášek:
1
14:50 - 15:15
Katarina Kajánková
Cirkulární gastroodpady
Záznam přednášky - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí UJEP se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP UJEP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Věda a výzkum – Ze severních Čech přes Afriku až do Arktidy

Aktivity FŽP UJEP jsou opravdu interdisciplinární – témata, kterým se věnují naši akademici a výzkumníci, mají velmi široký záběr, ale zároveň jsou propojená a vzájemně se doplňují.

 • Monitorujeme znečištění složek životního prostředí, faunu a flóru nebo ohrožené ekosystémy.
 • Revitalizujeme krajinu i vodní toky v post-těžební oblasti severních Čech.
 • Aplikujeme metody GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti ochrany životního prostředí, změny krajiny, ale i v archeologii a památkové péči.
 • Vyvíjíme nové reaktivní sorbenty schopné degradovat škodlivé pesticidy nebo bojové látky.
 • Provádíme paleoekologický a paleontologický výzkum v Arktidě a Subarktidě.
 • Zkoumáme antibakteriální nanofiltrační textilie vyrobené technologií nanospiderů.
 • Hodnotíme a oceňujeme přírodní zdroje a ekosystémové služby.
 • Hledáme otisky zemědělského hospodaření v kulturní krajině a posuzujeme jejich přínosy pro současnost.
 • Využíváme špičkové technologie pro sběr, analýzu a vizualizaci prostorových dat.
 • Podílíme se na archeologickém výzkumu v egyptském Abúsíru a Súdánu.
 • Podporujeme vývoj „zelených technologií“ pro transformaci odpadů na zelené chemikálie pro oběhové hospodářství.
 • Rekonstruujeme historické krajiny na základě archivních map a leteckých snímků.
 • Pěstujeme energetické plodiny na kontaminovaných půdách.
 • Věnujeme se ekologické výchově, udržitelnému turismu a geoheritage.
 • Digitalizujeme kulturní a přírodních památky, které přispěly k zařazení hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO.
 • Vytváříme mobilní zařízení na výrobu pitné vody bez připojení elektrické energie, které lze použít při přírodních katastrofách.
 • Spolupracujeme s více než 30 partnerskými univerzitami a mnoha výzkumnými centry po celém světě.

Úspěchy fakulty

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem sledujeme pohyb cizorodých látek v životním prostředí a zkoumáme jejich vliv na lidské zdraví. Společně jsme založili špičkové výzkumné pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v životním prostředí (CADORAN, Centre for Advanced Organic Analyses).

Ve spolupráci s výzkumným centrem UniCre provozujeme od roku 2018 Centrum pokročilých chemických technologií, které nabízí výzkumné zázemí pro chemický průmysl v našem kraji.

Výzkumníci fakulty se podíleli na vývoji zařízení na pyrolýzu biomasy a odpadních kalů, vývoji antibakteriálních nanofiltračních materiálů nebo vývoji magnetických sorbentů vyráběných z železného odpadu pro čištění odpadních vod.

Od roku 2002 úzce spolupracujeme se správami CHKO (Labské pískovce a České Středohoří) a národních parků (České Švýcarsko) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

V roce 2012 jsme zahájili mapování znečištění a vývoje niv říčních systémů (Jizery, Ploučnice a Ohře) a přehrad. Výzkum se provádí v rámci vědeckých projektů Grantové agentury ČR a univerzitních projektů ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou v Szegedu v Maďarsku.

Díky našemu špičkovému GIS vybavení byly zmapovány zaniklé obce Podkrušnohoří, byly vytvořeny databáze 3D modelů smírčích křížů v regionu a digitální 3D modely řady kulturních památek v kraji včetně velkoformátového 3D tisku celé oblasti Mostecké pánve před započetím povrchové těžby a po ní. Tato mapovaní a modelování přispěla k zařazení Krušných hor do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Jsme jediné vědecko-výzkumné pracoviště v ČR, které provozuje svůj vlastní letecký laserový skener (tzv. LiDAR), díky kterému jsme schopni vytvořit a analyzovat reliéf pod vegetací.

Mezinárodní tým kolem profesorky Valentiny Pidlisnyuk se zabývá pěstováním energetické traviny ozdobnice (Miscanthus x giganteus) na kontaminovaných půdách. Tým je zapojen do několika projektů zaměřených na příjem těžkých kovů, zlepšení půdních parametrů, výzkum spolupráce ozdobnice a půdních mikroorganismů při odbourávání ropného znečištění nebo na produkci papíru z biomasy.

Na fakultě byl ustaven výzkumný Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy, sdružující specialisty napříč UJEP s profesním vztahem k biotopům v chladných oblastech Země.

Fakulta také spolupracuje s policií ČR na objasňování environmentálních trestných činů.

 

Studuj FŽP UJEP – Aplikovaná geoinformatika

Vybavení Centra přírodovědných a technických oborů

Fakulta životního prostředí UJEP - Den otevřených dveří 2021

UJEP FŽP / Dominik Pilnaj & pyrolýza

UJEP FŽP / Diana Nebeská & Miscanthus