Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

21.07.2024 03:17:01
Záznam přednášky - EKOTERMEX, a.s.

O NÁS

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu EKOTERMEX, a.s. byla vybudována v roce 1991 - 1992 s cílem zajistit odstranění tohoto odpadu a tím i ochranu životního prostředí.

Naše společnost provádí především koncovou likvidaci nebezpečného odpadu spalováním v Pustiměři u Vyškova. Odpady přebíráme od fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání i právnických osob.

Cílem naší společnosti je především poskytnout zákazníkům komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

NAŠE SLUŽBY

1) Spalovna nebezpečného odpadu

Naše zařízení je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování zdravotních a průmyslových nebezpečných odpadů spalováním. Technologické zařízení je schopno spalovat tuhé i tekuté průmyslové odpady. Některé tekuté odpady jsou dále zpracovávány na zařízení třídírna a míchárna kapalných odpadů. Odpady, které není možno odstranit spalováním, jsou dále předávány k dalšímu využívání či odstranění oprávněným osobám na základě smluv. Naše společnost se prioritně věnuje odstranění odpadů spalováním se dvěma linkami HOVAL GG24 a v současné chvíli provádíme služby pro více než stovky subjektů.

2) Komunální odpad

Pro naše klienty nabízíme svoz směsného komunálního odpadu, který sbírají do vlastních nebo pronajatých odpadových nádob standardních typů. Zajistíme také úklid komunikace v místě vysypání odpadové nádoby do vozidla. Samozřejmostí je vrácení odpadové nádoby po jejím vysypání zpět na místo. Nabízíme také využití svezených recyklovatelných složek komunálního odpadu. Zajistíme úklid stanoviště sběrných nádob od recyklovatelných složek komunálního odpadu shromážděných v pytlích či krabicích a také úklid komunikace v místě vysypání sběrných nádob do vozidla. Závěrečné zpracování a evidenci pro spol. EKO-KOM a.s provedeme zdarma.

3) Bio odpad

Naše společnost k likvidaci biologicky rozložitelného odpadu využívá několik kompostáren. Svoz je vždy prováděn speciálním svozovým vozidlem pro svoz BIO odpadu s těsnou vanou, která zabraňuje úniku kapalin z odváženého odpadu.

4) Stavební odpad

Díky provozování naší skládky jsme schopni stavební odpad vytřídit za Vás a nevyužitelnou složku uložit na skládku.

5) Nebezpečný odpad

Pro přepravu nebezpečných odpadů je naše společnost vybavena moderními vozidly, splňujícími veškeré technické normy pro přepravu nebezpečných odpadů, což zaručuje bezproblémovou manipulaci a následné bezpečné uložení odpadu ve vozidle, vše v souladu s platnou legislativou. Při sběru nebezpečných odpadů jsou vždy přítomni vyškolení pracovníci naší společnosti, kteří přebírají odpad od občanů a ukládají ho do jednotlivých kontejnerů dle druhů. Po provedení sběru odpadu naše společnost předá kompletní evidenci odvezených odpadů.

6) Sběrný dvůr

K našim rozšířeným službám patří i provoz vlastního velkého sběrného dvora vybaveného množstvím kójí, které slouží jako mezisklad pro vytříděný materiál, který určen pro další zpracování.

7) Skartace dokumentů

Poskytujeme službu skartace dokumentů drtící linkou pro skartaci citlivých informací, která je certifikována Národním bezpečnostním úřadem pro stupeň utajení 2. Nabízíme skartaci dokumentů v papírové podobě i ve formě datových nosičů. Materiál znehodnotíme dle nejpřísnějších norem a ještě jej ekologicky zpracujeme.

Jsme Zelenou firmou

Naše společnost se stala v roce 2019 součástí projektu Zelená firma, jehož hlavním cílem je ochrana životního prostředí pomocí eliminace negativních dopadů lidských činností. Tento projekt společnosti REMA toho dosahuje pomocí zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Aktuálně je v projektu zapojených více než 2 200 firem. V rámci projektu jsme našim zaměstnancům i zákazníkům umožnili bezplatně odevzdávat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory do speciálních sběrných boxů.

Činnost společnosti EKOTERMEX