Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

29.11.2023 19:00:16
Záznam přednášky - Charita Opava

Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se snažíme na Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než třicet let.

Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění. Máme více než 260 zaměstnanců a našich služeb ročně využije více než 4 000 lidí. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově, a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty a příjmy z vlastní činnosti.

Naše činnost se zaměřuje na čtyři oblasti:

Pomoc seniorům

Provozujeme pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu, mobilní hospic a stacionář pro seniory. Provozujeme také wellness centrum, kde pracují maséři převážně s postižením zraku, a také Klub sv. Anežky, který poskytuje volnočasové vyžití aktivním seniorům a zajišťuje provoz Knihovny křesťanské literatury.

Pomoc lidem s postižením

V rámci sociálních služeb zastřešujeme péči o lidi s nejrůznějšími handicapy. Lidem se zrakovým postižením, s mentálním znevýhodněním a s chronickým duševním onemocněním poskytujeme ve čtyřech střediscích sociální služby chráněného bydlení, sociální rehabilitace, následné péče, a také stacionář a sociálně terapeutickou dílnu.

Sociální pomoc

V rámci občanské poradny poskytujeme službu odborného sociálního poradenství a ve středisku Naděje službu krizové pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Chráněná pracoviště

Od počátku naší činnosti se také zaměřujeme na zaměstnávání lidí, pro které je velmi obtížné najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. V našich chráněných dílnách zaměstnáváme více než 170 osob s handicapem.

Koncept sociálního podnikání

V rámci své činnosti se Charita Opava přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněných dílen a Wellness centra, které zaměstnávají z více než ¾ zaměstnance se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává téměř 70 % OZP. Zajištěním smysluplné práce se snažíme přispět ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a k jejich začleňování do společnosti.

Drtivá většina našich zaměstnanců je z Opavy a okolí, ale dojíždějí k nám za prací i lidé z odlehlých částí okresu Opava. Při řešení zakázek a dodávek materiálu se snažíme využívat primárně místní firmy, ale ne vždy to je z povahy věci možné.

Napříč celou naší činností klademe důraz na minimalizaci negativních environmentálních aspektů a rizik, které z naší činnosti vyplývají, a proto obnovujeme vozový park novými vozidly na CNG, snižujeme energetické ztráty našich budov, školíme naše zaměstnance v oblasti nakládání s odpady apod. Pozitivním aspektem naší činnosti je pak recyklace více jak 1 300 tun vysloužilých elektrospotřebičů a dalších odpadů v Chráněné technické dílně.

Spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi či subjekty v rámci komunitního plánování v Opavě a jsme členy Klastru sociálních inovací a podniků SINEC. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.

Chcete nás podpořit?

Můžete to udělat hned několika způsoby. Nakupte krásné dárky pro své blízké, zaměstnance či obchodní partnery v našem e-shopu. Veškeré dárky, ať už šité nebo z keramiky pro vás vyrobí zaměstnanci našich chráněných dílen.

Dále nás můžete podpořit formou finančního daru, materiálního daru, dárcovské výzvy, firemního partnerství, odkazem v závěti či dobrovolnickou činností.

Děkujeme, že pomáháte s námi!