Cirkulář Chytré recyklace

Konference Cirkulář Chytré recyklace

25.02.2024 07:16:20
Záznam přednášky - Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

ČIŽP vykonává svou činnost v pěti oblastech: ochrana přírody, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana lesa, ochrana vod.

Přehled činností ČIŽP

 • dozírá na dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí,
 • provádí inspekce - kontroly,
 • ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • ukládá sankční opatření za nedodržování zákonů životního prostředí,
 • kontroluje obchod a nakládání s ohroženými druhy živočichů, rostlin a výrobků z nich (nelegálně získané jedince a předměty odebírá),
 • omezuje, případně zastavuje provozy, pokud vážně ohrožují životní prostředí,
 • podílí se na řešení starých ekologických zátěží,
 • řeší podněty občanů i právnických osob,
 • poskytuje informace na základě žádostí ve smyslu platných zákonů,
 • informuje veřejnost i sdělovací prostředky a orgány státní správy o údajích o životním prostředí, které získává při inspekční činnosti,
 • vypracovává stanoviska pro jiné orgány státní správy,
 • podílí se na řešení havárií v oblasti životního prostředí,
 • spolupracuje s inspekčními orgány zemí Evropské unie a sítí inspekčních orgánů EU (tzv. IMPEL),
 • stanovuje poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod.